Generalforsamling

af Rikke Grossmann

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i OIK

 

Lørdag den 21. april kl. 10.00 i Pucken, hvor der vil blive serveret rundstykker og kaffe.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år).
 8. Valg af kasserer (i ulige år).
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

 

Vær opmærksom på, at indkomne forslag skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling. De vil blive offentliggjort sammen med endelig dagsorden og revideret regnskab

 

 

Vedtægter vedr. generalforsamling.

 

”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af juni måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering i klubben og på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at det er tilgængeligt for medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, og én forældre/værge til aktive medlemmer under 18 år.

 

For aktive medlemmer forudsættes medlemskab af foreningen i de sidste 4 måneder før generalforsamlingen, og at der ikke er kontingentrestance. For passive medlemmer forudsætter stemmeret medlemskab i 12 måneder før generalforsamlingen, og at der ikke er kontingentrestance.

 

Dog således, at passive medlemmer, der er meldt ind senest 1/6 2009 har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hver fremmødt har kun én stemme, uanset antallet af børn, der er medlem af OIK og uanset eventuelt eget medlemskab.”

 

 

Seneste nyheder